Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Ondersteuning

Financiele basis

Het Dijkmagazijn heeft niet als doelstelling winst te maken, maar wil wel zorgen voor een gezonde financiele basis voor haar voortbestaan.

Het Dijkmagazijn krijgt van Gemeente Beuningen subsidie voor natuur- en milieueducatie voor het onderwijs. Daarnaast ontvangt Het Dijkmagazijn incidenteel subsidies voor projecten. Inkomsten uit activiteiten voor publiek vullen deze subsidies aan.

Ondersteuning

Voor haar taak als bezoekerscentrum is het budget zeer beperkt. Financiele ondersteuning is daarom van harte welkom. Draagt u de doelstellingen van Het Dijkmagazijn een warm hart toe, dan kunt u ons op drie manieren ondersteunen.

* Vrienden van het Dijkmagazijn

* Club van 100

* Donateurs

ANBI

Het Dijkmagazijn is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder vindt u alle openbare ANBI-informatie van het dijkmagazijn beknopt op een rijtje.

Naam: Stichting Het Dijkmagazijn

Giro NL23 INGB 00074 59 585
Rabobank NL66 RABO 0011 20 22 421
K.v.K. 41 26 13 55

RSIN: 805188083

Contactgegevens: Dijk 41, 6641 LA Beuningen,

  1. 024-6777000, e. dijkmagazijn@hetnet.nl

Bestuurssamenstelling: C. van Ingen , Voorzitter; L. Lelivelt, Secretaris; St. Wolters, Penningmeester; R. Nijsse; Thj. Lucassen; B. van Beuningen; .

Doelstelling: Verbinden van bewoners in Beuningen en omgeving met hun woongebied.

Beleidsplan: Het beleid van Het Dijkmagazijn komt neer op de volgende punten

► Uitvoeren NME taken ten behoeve van onderwijs in Beuningen, Druten en Wijchen
► Uitvoeren taken als bezoekerscentrum (publieksactiviteiten en arrangementen)
► Uitvoeren taken als BuurtSportCoach
► Waalweelde-Beleef de Waal, nieuwe doelgroepen verbinden aan het natuurgebied in het kader van Duurzame Recreatie
► Werven en uitvoeren van projecten
► PR en publiciteit
► Interne organisatie en (structurele) samenwerkingsverbanden aangaan met relevante partijen (o.a. Kring Gelderse Bezoekerscentra, Gelders NME Netwerk, MEC-Nijmegen)

Beloningsbeleid: Het bestuur en vrijwilligers krijgen onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten, medewerker in dienst volgens CAO Welzijn.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

► Nme-taken: # in kalenderjaar 2015 uitgevoerd , # uitgeleende materialen
► Bezoekerscentrum: # activiteiten volgens agenda, # arrangementen op verzoek
► BuurtSportCoach: opzetten nieuwe structuur, aanzet invulling woensdagmiddagactiveiten, bio-walking, publieksactiviteiten
► Waalweelde-Beleef de Waal: opzetten nieuwe structuur, aanknopen nieuwe contacten, uitwerken plan voor 2015
►Project Takkenweek: weekkamp tijdens zomervakantie (i.s.m. LesInKunst)
 

Financiële verantwoording:

JAARREKENING 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Bedragen in €

 

Activa                             31 december 2014                          31 december 2015

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen

Inventaris                         2.636                                                 3.605

2.636                                               3.605

Vaste activa                                     2.636                                               3.605

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren                           371

Overlopende activa              18

389

Liquide middelen                  23.785                                             38.447

Vlottende activa                     24.174                                              38.447

                                                    26.810                                          42.052

 

 

Passiva                             31 december 2014                          31 december 2015

 

 

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                           21.525                                38.980

Kortlopende schulden

Overige schulden en

overlopende passiva                      5.285                                 3.072

5.285                                  3.072

 

                                                                      26.810                            42.052

 

Resultatenrekening 2015

31 december 2014           31 december 2015

Opbrengsten                                   52.127                                116.282

Inkoopkosten                                      5.026                                25.360

47.101                                90.922

Brutowinst

Afschrijvingen                                        969                                    600

Personeelskosten                             56.305                               52.444

Verkoopkosten                                      388                                     253

Huisvestingskosten                           2.771                                  2.203

Kantoorkosten                                   1.340                                  1.985

Algemene kosten                               2.558                                  3.188

Som der bedrijfskosten                              64.331                                60.673

Bedrijfsresultaat                                                  -17.230                               30.249

Rentelasten en soortgelijke kosten  225                                       122

Som der financiële baten en lasten             225                                      122

Resultaat                                                        -17.455                               30.127