Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Brief aan Harten4

Het Dijkmagazijn: “Samen naar de Waal”

In 2021 was het 25 jaar geleden dat door Frans Gruwel, samen met anderen, de Stichting Het Dijkmagazijn werd opgericht. Als voorzitter van de al langer bestaande vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen (VLB) was hij zeer betrokken bij de bijzondere natuur in het rivierengebied. Via Het Dijkmagazijn zag hij de mogelijkheid om voorlichting te geven over onze mooie omgeving en zo de mensen meer bij die omgeving te betrekken. Een tweede belangrijke drijfveer was het feit dat op deze manier het gebouw van het dijkmagazijn in Beuningen – en uiteindelijk in het hele rivierengebied – van de sloop kon worden gered.
Het feit dat al deze dijkmagazijnen inmiddels Rijksmonumenten zijn, bevestigt zijn gelijk.

Ontwikkeling
Vanaf de start in 1996 heeft Het Dijkmagazijn zich met name gericht op activiteiten die de binding met omgeving, de natuur en de zorg daarvoor versterken. Dat betekent veel aandacht voor educatie, tentoonstellingen en excursies. Omdat die binding en zorg ook goed is voor de gezondheid en het welzijn van deelnemers zelf, is in de loop van de jaren ook daar steeds meer aandacht voor gekomen. Zo zijn er programma’s ontwikkeld voor (school)kinderen en groepen volwassenen en is samenwerking gezocht met andere verenigingen en organisaties. Samen te vatten als: Gezonde mensen in een gezonde omgeving. Met de groeiende aandacht voor het milieu werd dat een steeds belangrijker aandachtsgebied voor Het Dijkmagazijn.
Hoewel een belangrijk deel van ons aanbod is gericht op speciale doelgroepen, zoals kinderen/scholen, ouderen, volwassenen, streven we er naar om waar mogelijk deze doelgroepen met elkaar te verbinden.

Activiteiten
Veel verandering en bewustwording begint bij het onderwijs. Duizenden Beuningse schoolkinderen hebben dankzij de lesprogramma’s van Het Dijkmagazijn geleerd om anders te kijken naar stenen op het Waalstrand, het belang te beleven van hun groene omgeving en de zorg daarvoor. Met de klas op excursie gaan naar het buitengebied, de boomgaard Weeropper/Waalgaard of melkveebedrijf Claassen verbindt hen met hun omgeving. Afgelopen jaren zijn veel schoolpleinen vergroend. Met een aangepast lesaanbod is zo de natuureducatie dichter bij de school gebracht.
Het project ‘Kiemkracht’ richt zich op kinderen die een beetje buiten de boot vallen in de klas. Deze kinderen voeren bij school natuuractiviteiten uit en presenteren daar over in de klas. Zo worden zij geholpen om meer zelfvertrouwen en een sterkere positie in de groep te krijgen. Met de Takkenweken spelen kinderen die zelden of nooit op vakantie gaan dagenlang op het waalstrand. Kiemkracht en de Takkenweek zijn in 2021 mogelijk gemaakt door Harten 4.
In de ‘Kinderdenktank’ denken kinderen uit de groepen 7 en 8 na over hun duurzame toekomst en communiceren daar over met elkaar en naar de gemeente.
En natuurlijk zijn er de Waalwoemi’s: de woensdagmiddagen aan de Waal waar kinderen, vaak samen met hun (groot)ouders in de uiterwaarden, op het Waalstrand en langs het water planten, dieren en stenen zoeken. Of soep koken van zelf geplukte planten.
Samen met andere organisaties in Beuningen heeft Het Dijkmagazijn in het kader van BuurtsportCoach een sport- en beweegaanbod ontwikkeld. Met KidsXtra is er gerichte aandacht voor kinderen die extra stimulans nodig hebben, als opstapje naar bijvoorbeeld sportverenigingen.
Het Dijkmagazijn heeft vanaf het begin van zijn bestaan excursies en activiteiten georganiseerd voor publiek of – op verzoek – voor gezelschappen.
Daarnaast worden samen met veel creatieve en enthousiast vrijwilligers verschillende projecten uitgevoerd zoals een reizende tentoonstelling naar de diverse zorgcentra, of bewoners van zorgcentra die samen met kinderen nestkastjes timmeren of kerststukjes maken.
Voor de gemeente Beuningen trekt Het Dijkmagazijn onder meer de projecten ‘Steenbreek: het samen met bewoners vergroenen van de bebouwde omgeving en ‘Beuningen Energie Neutraal’ dat er op is gericht dat de gemeente Beuningen in 2040 geheel energieneutraal is.

Ontwikkeling
De provinciale projecten Waalweelde en Beleef de Waal hebben een impuls gegeven aan de recreatie in onze omgeving. Beuningen komt steeds meer in beeld als stedelijk uitloopgebied voor Nijmegen. Maar ook de bewoners in Beuningen ontdekken meer en meer hun eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een merkbare recreatiedruk op het Rivierengebied.
Het Dijkmagazijn probeert, in afstemming met de  recreatievisie van de Gemeente Beuningen, hier op te participeren. Met de aanleg van het Dijkterras, komt de functie van natuurinformatiecentrum duidelijker tot zijn recht. De opname in het recreatief netwerk regio Nijmegen Arnhem (Toeristisch Informatie Punt) is een volgende stap. Ons streven is om de toeristen de weg te wijzen door de natuur van onze gemeente met oog voor schoonheid en de kwetsbaarheid hiervan.

Toekomst
Het gemeentebestuur van Beuningen vindt natuur- en milieu educatie erg belangrijk. Dat wordt onder meer tot uiting gebracht door de financiële steun en langlopende projectopdrachten – zowel gericht op het basisonderwijs als gemeente breed – die Het Dijkmagazijn van de gemeente krijgt. Toch hadden we veel activiteiten nooit kunnen doen zonder de (financiële) steun van enthousiaste inwoners, bedrijven en organisaties in onze gemeente.
Zo zou zonder onze ‘Club van 100’ en de ‘Vrienden van Het Dijkmagazijn’ vervanging van materialen niet mogelijk zijn, zonder steun in geld en arbeid nooit een terras zijn aangelegd en zonder de steun van bedrijven uit het Land van Maas en Waal de rode Slingerbank nooit een herkenningspunt op de Dijk zijn geworden.

De Harten4Groep heeft bij herhaling projecten van Het Dijkmagazijn gesteund, zoals onder meer Kiemkracht, Takkenweek en de reizende tentoonstelling. Verschillende leden van Harten4 hebben dat als bedrijf of op persoonlijke titel ook gedaan. Daarvoor zijn we ieder zeer erkentelijk!

Om de komende jaren op een verantwoorde wijze door te gaan als Milieu en Natuur Informatie- en Educatiecentrum zal het gebouw moeten worden aangepast. Zodat er bijvoorbeeld grotere groepen kunnen worden ontvangen en informatie aan toeristische passanten kan worden verstrekt. Hierover zijn we – ondersteund door architect Pieter Oosterhout – met deskundigen van de provincie in gesprek. De planning is om in 2022 de plannen voor een verbouwing zo concreet te kunnen invullen dat in de winter 2022 -2023 het werk, deels door vrijwilligers, kan worden uitgevoerd. Dit alles ook om in de toekomst beter senioren te kunnen ontvangen, waarvoor al plannen gesmeed worden met lokale seniorenverenigingen.
We hopen de financiering hiervoor rond te krijgen met behulp van onder meer de Provincie en verschillende fondsen.
Voor extra’s én voor een sluitende exploitatie blijft ook de komende jaren aanvullende financiële steun nodig.

Wij hopen dat, evenals in het verleden, Het Dijkmagazijn hiervoor een beroep mag doen op de Harten4Groep. Ook doen we een dringend beroep op alle leden van Harten4 om zich aan te sluiten bij Het Dijkmagazijn, door Donateur, Lid van de Club van 100, Vriend of Hoofdsponsor te worden. Meer informatie hierover vindt u op onze website. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met ondergetekende.

Met Het Dijkmagazijn ‘Samen naar de Waal’.
Onze natuur is het waard!

Namens Het Dijkmagazijn,
Cees van Ingen, voorzitter
(0621498965)